Skip to main content

Vaikuttamisen voima

 

Kun toimintaa halutaan uudistaa tai tulosta parantaa, se tapahtuu harvemmin yksin. Olemme kaikki osana pidempää arvoketjua ja lopullisen arvon tuottamiseen tarvitaan muitakin. Yhteinen onnistuminen vaatii yhteisiä ponnisteluja. Mutta miten saadaan muut mukaan yhteistyöhön?

Vaikuttaminen lähtee aina itsestä käsin. Ensin täytyy tuntea omat ajattelu- ja toimintatavat, sitten tunnistaa toisten toimintamallit ja osata työskennellä niistä käsin. Sitä on vaikuttamisen voima. Kykyä ymmärtää ja havainnoida omia ja muiden luontaisia toimintatapoja ja yhdistää ne tulokselliseksi toiminnaksi.

Tuloksellisen vaikuttamisen taustalta löytyy kolme tekijää. Itsetuntemus käsittää omat luontaiset vahvuudet, oman henkilöhistorian ja sitä kautta omat arvot ja uskomukset. Minkälaisena minä näen maailman ja mikä on minulle luontainen tapa toimia? Itsensä johtaminen on pysähtymistä ajattelemaan ja viisautta valita, kuinka toimin. Omat toiveet ja unelmat ohjaavat, mitä haluan saavuttaa ja mihin haluan päästä.

Oma ajattelu ja toiminta

Vaikuttamisen voima lähtee itsetuntemuksesta. Jokainen meistä hahmottaa maailmaa omista lähtökohdistaan käsin. Mistä asioista minun pitäisi itsessäni olla tietoinen?

Olemme kaikki omia persooniamme, omine luontaisine vahvuuksineen ja lahjakkuuksineen. Oma henkilöhistoria, uskomukset ja tavat, ovat muotoutuneet pitkälti omien kokemustemme kautta. Omaa spontaania toimintaa ohjaavat vahvasti omat ajatukset ja tunteet, eivätkä ne välttämättä aina ota kuulijaa huomioon. Siksi omat täysin loogisilta vaikuttavat toimintatavat, saattavat tuntua toisista täysin ennalta-arvaamattomilta tai jopa oudoilta.

Kutsun usein omaa luontaista toimintamallia ja sen pohjalta toimimista vai käyttäytymistä automaattiohjaukseksi. Toiset meistä kulkevat automaattiohjauksella läpi elämän, reagoiden vastaan tuleviin ärsykkeisiin ja tilanteisiin itselle luontaisella tavalla, joka tulee ulos spontaanina käyttäytymisenä. Mutta kyetäkseen tulokselliseen yhteistyöhön, on tärkeää tulla tietoiseksi, minkälaisen jäljen jätän toisiin ihmisiin omilla toimintatavoillani.

Miten sitten sopeutan omaa luontaista käyttäytymistä suhteessa ympäristöön, riippuu omista tavoitteista ja toisten odotuksista. Pelkät hyvät suunnitelmat ja ajatukset eivät suoraan johda tuloksiin. Kaikki tulokset ovat seurausta inhimillisestä toiminnasta – kannattaakin valita toimia tavalla, joka luo edellytyksiä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kun luottamusta on riittävästi, voi toisilta kysyä heidän odotuksiaan. Millainen minun käyttäytymiseni ja toimintani auttaisi sinua eniten? Suurin osa yhteistyötä on viestintää. Oman käyttäytymisen sopeuttaminen tilanteen tai henkilön mukaan liittyy useimmiten juuri viestintään. Mistä ja milloin puhun ja kuinka paljon? Ketä kuuntelen, ja mistä asioista?

Oman toiminnan pitää olla enemmän ennalta suunniteltua, vähemmän reaktiivista. Jos haluat saada nopeammin enemmän aikaiseksi, pitää valita viisaammin, kuinka toimit. Kokemus aikaansaamisesta on yksi tärkeimmistä motivaation ja ilon lähteistä. Siksi omaa toimintaa kannattaa ensin ennakoida ja suunnitella ja sitten vasta päättää, miten toteuttaa. Usein tämä liittyy viestintään: paljonko puhun ja kenelle tai paljonko kuuntelen ja ketä? Kahdenkeskisessä kanssakäymisessä myös oman luontaisen temperamentin ja rytmin sopeuttaminen on avain parempaan yhteyteen.

Miten saan toiset mukaan?

Vaikuttaminen toisiin lähtee tietoisuudesta ja viisaammista valinnoista. Ensin täytyy tiedostaa, mitä tulee huoneeseen, kun minä tulen huoneeseen.

Tuloksekkaan yhteistyön salaisuus on riittävän kirkas yhteinen päämäärä. Kun kaikki ovat sitoutuneita päämäärään, haluavat olla mukana ja on yhdessä sovittu toimeenpanosuunnitelma, tavoitteet saavutetaan. Avainsana on sopiminen. Työelämässä yhteinen tekeminen ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen perustuu pitkälti keskenäiseen sopimiseen. Tällöin voidaan laatia tarkkojakin yhteisiä sopimuksia siitä, mitä, miksi ja miten itse kukin toimii kohti yhteistä hyvää.

 

Haluatko sparrata aiheesta? Ota yhteyttä!

Markku Silventoinen

Markku Silventoinen

Partneri, johdon tuki ja turva, muutoksen moniottelija, ihmismielen opas.